You cannot see this page without javascript.

철도공학  제5장 궤도역학


1. 서론

2. 궤도역학의 목적

3. 궤도에 적용하는 각종 힘

    1) 수직력

    2) 횡압

    3) 축방향력

4. 허용응력

    1) 레일의 허용응력

    2) 침목의 허용응력

    3) 도상압력

    4) 노반압력

5. 충격률

6. 레일의 휨응력 및 침하량

7. 침목응력

8. 도상압력

9. 노반압력

10. 횡압

      1) 횡압의 발생 원인

      2) 침목 1개에 작용하는 횡압력

      3) 횡압에 의한 궤도의 변형

      4) 횡압에 의한 탈선조건

11. 축방향력

      1) 궤도의 복진

      2) 장대레일의 신축이론


   암호(비번) : konghak